Browsing by Author พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลุ่มทะเลสาบสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; สาวิตรี สัตยายุทย์
2014การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ชดายุ ศิริวัฒน์
2017การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ 5E เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ปัทมาวดี ขันธ์ชัย
2017การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; เมธี ดิสวัสดิ์; สัจจานนท์ ชุมวาส
2018การสร้างสรรค์และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; วัลภา พรหมบุญแก้ว
2015การใช้เทคนิค 4 MAT ร่วมกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ลัดดาวัลย์ ศรีสุข
2018ครูหมอ : พลวัตความเชื่อที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2460 - 2559)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สถาพร ศรีสัจจัง; อภิชาติ คัญทะชา
2017ทวด สัญญะเชิงจริยธรรมของคนคาบสมุทรสทิงพระ กรณีศึกษาชุมชนสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; มัชมาน มนตรี
2020พลวัตวิธีวิทยาวัฒนธรรมศึกษาภาคใต้ผ่านงานเขียนของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ชวน เพชรแก้ว; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ศิริอร เพชรภิรมย์
2020พื้นที่วัฒนธรรมแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ชวน เพชรแก้ว; สุทธิพร บุญมาก; สมทรง นุ่มนวล
2020พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรมณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; กรประพัสสร์ เขียวหอม
2019วรรณกรรมหนังตะลุงร่วมสมัยเรื่องรามเกียรติ์ของคนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา (ประมาณ พ.ศ.2407-พ.ศ.2553)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล
2020วัจนกรรมการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ดพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; จริญญา ธรรมโชโต; กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์
2018วิถีและพลัง "ซูรอ" กับชุมชนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ซารีนา ดือเร๊ะ
2018วิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมในหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ประเภทนวนิยาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6จริญญา ธรรมโชโต; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; รสริน ช้างนรินทร์
2020สัมพันธบทในวรรณกรรมนิราศภาคใต้ร่วมสมัย (พ.ศ. 2470-2534)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; เกษม สุขช่วย
2018หิ้งบรรพบุรุษ : พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ คุณค่า และวิถีการอยู่ร่วมกันของคนท่าเขาตก จังหวัดนครศรีธรรมราชพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; เบญจพร ดีขุนทด; สุชีรา ผ่องใส
2020อัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้ดิ้นรนของชาวประมงพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; ปาริชาต กสุรพ
2017เกลอ ระบบคุณค่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่าน (พ.ศ.2452-พ.ศ.2558)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ธันยพร ขุนราช
2020เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องโนราจากความทรงจำของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่างพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; รื่นฤทัย รอดสุวรรณ