Browsing by Author ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การกำหนดอายุของคาบสมุทรสทิงพระในภาคใต้ ของประเทศไทยด้วยเทคนิคเรืองแสงความร้อนและเทคนิคเรดิโอคาร์บอนนิคม ชูศิริ; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; บรรจง ทองสร้าง
2020การจัดการเหมืองแร่หินปูนตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 กับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ เทพสงเคราะห์; ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; สุนิสา คงประสิทธิ์; ชาญเกียรติ รัตนบุรี
2020การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติ โดยใช้หลักสูตร นศท.ไทยใจรักชาติ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ชวนพิศ ชุมคง; เสริมศักดิ์ นิลวิลัย; เฉลิมพงศ์ คงบัว
2016การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครสงขลาทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ประมาณ เทพสงเคราะห์; แสนศักดิ์ ศิริพานิช; สมศักดิ์ ตันติเศรณี
2022การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ประเทศไทยทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; สมเกียรติ สายธนู; ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง; ยุวรี โชคสวนทรัพย์
2021การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ้และความตระหนักรู้ทางสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล; นพเก้า ณ พัทลุง; ชดาษา จันพรมทอง
2019การพัฒนาชุดความรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลการจัดการสวนสัตว์สงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสมเกียรติ สายธนู; ฆนัท ธาตุทอง; ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
2019ผู้นำต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะชุมชนทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; วันชัย ธรรมสัจการ; นฤภร ไชยสุขทักษิณ
2019รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาสทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ประมาณ เทพสงเคราะห์; อุษา อ้นทอง; อังกูร แก้วย่อง
2020เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; คุณอานันท์ นิรมล; เรวดี กระโหมวงศ์; ชัชวาล ชุมรักษา