Browsing by Author ณัชชา มหปุญญานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2015การประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลาสุเทพ สันติวรานนท์; ณัชชา มหปุญญานนท์; มานพ ชูคง
2015การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; รอกีเย๊าะ บาเหม
2017การพัฒนาตัวบ่งชี้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12นวลพรรณ วรรณสุธี; ณัชชา มหปุญญานนท์; จุฬารัตน์ พรหมมณี
2020การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูพลศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ณัชชา มหปุญญานนท์; บุณยทรรศน์ หมื่นละม้าย
2023การพัฒนาตัวบ่งชี้และชุดเครื่องมือวัดศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านกรอบความคิดเติบโต (growth mindset)ณัชชา มหปุญญานนท์; วิภาดา พินลา; วิภาพรรณ พินลา
2015การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการรู้คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นุชนาฏ ใจดำรงค์; ณัชชา มหปุญญานนท์; วรรณิสา บินสัน
2020การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบริบทพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลาเมธี ดิสวัสดิ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; ปิยรัตน์ ทองเต็ม
2015การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability theory)กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; สูใบดะห์ มะเซ็ง
2020การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรวดี กระโหมวงศ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; นูรมา นิสาแล๊ะ
2022การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ณัชชา มหปุญญานนท์; ศรีสุดา สุดถนอม
2022การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณณัชชา มหปุญญานนท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ทิพยวิมล แซ่เห้ง
2016การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดน้ำหนักของบุคลากรที่เป็นโรคอ้วนในโรงพยาบาลธารโตณัชชา มหปุญญานนท์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; รุสนี มะตาเยะ
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลาเสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; มัสนี คงแก้ว
2016การวิเคราะห์อภิมาน : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนณัชชา มหปุญญานนท์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; นิชนาจ ไชยพรม
2020นวัตกรรมการจัดการศึกษา อิงแนวคิดการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา 4.0ณัชชา มหปุญญานนท์
2020ปัจจัยพหุระดับโรงเรียนและครู ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับประถมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; ตอยยีบะห์ สาและ
2021อำนาจการทดสอบของการทดสอบค่าทีกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ภายใต้เงื่อไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง และระดับนัยสำคัญที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลจริง ข้อมูลที่ผ่านการแปลง และข้อมูลจากเทคนิคมอนติคาร์โลณัชชา มหปุญญานนท์; สุวิชญา ภู่ทับทิม