Browsing by Author ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2015การประเมินการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เมธี ดิสวัสดิ์; รัชนี แก้วเจริญ
2017การประเมินโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; นู่รี่หย๊ะ เบ็ญหมัด
2021การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; จันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์
2020การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูพลศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ณัชชา มหปุญญานนท์; บุณยทรรศน์ หมื่นละม้าย
2015การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; มนต์รัตน์ อัมมรดารา
2020การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระ เรื่องการออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้าสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาไม้แก่นชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ฟาดีล๊ะ แซะเฮง
2022การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมทางกายในยามว่างสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เมธี ดิสวัสดิ์; กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น
2016การวิเคราะห์อภิมาน : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนณัชชา มหปุญญานนท์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; นิชนาจ ไชยพรม
2019การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอลและเกณฑ์ปกติสำหรับเยาวชนชายที่มีอายุ 16 ถึง 18 ปีสุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุรศักดิ์ เส็มหมาน
2015ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความสุขในการทำงานของครูในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; สุจิตรา เจริญขวัญ
2011ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; มนทกานต์ จันทมัตตุการ
2020ผลการฝึกด้วยวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลวิไลพิน แก้วเพ็ง; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ชัยยุทธ์ สุขพันธุ์
2017ผลการฝึกโดยใช้ตารางเก้าช่องและบันไดลิงที่มีต่อความคล่องตัวในนักกีฬากาบัดดี้สุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุรชัย แซ่ด่าน
2016ผลการใช้โปรแกรมการฝึกจินตภาพ ต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลแบบการกระโดดเสิร์ฟมือบนวิไลพิน ทองประเสริฐ; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; บรรณวิทย์ เสือสุวรรณ
2019ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)จังหวัดสงขลาสุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ชนาธิป ชูอักษร
2016ผลของการฝึกออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตซอลสุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เมธี แก้วสนิท
2021ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เกาะซึ่งสมาชิกครัวเรือนย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียวิไลพิน แก้วเพ็ง; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; อดิพงศ์ ยกย่อง
2014สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2556สุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุชาติ บินโต๊ะหีม