Browsing by Author ฉันทัส ทองช่วย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2015การธำรงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียฉันทัส ทองช่วย; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; อำนวย ยัสโยธา; สมพร ขุนเพชร
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ฉันทัส ทองช่วย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; เทิดพงศ์ ชัยรัตน์
2017การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญตามทฤษฎีอภิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มาโนช ดินลานสกูล; ฉันทัส ทองช่วย; ดวงกมล ทองคำ
2015การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; ณัฐณิชา ศรึสุขสวัสดิ์
2015การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์บทอ่าน จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; จารุวดี ศรีลีกะ
2015พลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความเป็นชุมชนเข็มแข็งไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; สืบพงศ์ ธรรมชาติ; วชิรา หงษ์ทอง
2017ภาษาใบบอกหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. 2418 - 2434อนันต์ อารีย์พงศ์; ฉันทัส ทองช่วย; รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์
2021วิเคราะห์แนวคิดพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในหนังสืออ่านนอกเวลาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉันทัส ทองช่วย; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; พระมหาพรหมพิริยะ เพชรรัตน์
2018ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาเขียนเชื่อมโยงความในสารนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พิมพ์เผยแพร่ในปี 2560ฉันทัส ทองช่วย; จริญญา ธรรมโชโต; อรอุมา เจ๊ะสา
2021แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มมาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; นัฏฐา พูลเพิ่ม