Browsing by Author จินตนา กสินันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2023การจัดการเพื่อพัฒนาและยกระดับตำบลท่าแคสู่วัฒนธรรมมโนราห์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดพัทลุงวิลาสินี ธนพิทักษ์; จินตนา กสินันท์
2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จินตนา กสินันท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ปิยาพัชร สิงห์หนู
2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จินตนา กสินันท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; สุดาทิพย์ รอดศรี
2021การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จินตนา กสินันท์; เมธี ดิสวัสดิ์; สกลรัชต์ กาเหย็ม
2019การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจินตนา กสินันท์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ทิพย์ธิดา ดิสระ
2021การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จินตนา กสินันท์; เมธี ดิสวัสดิ์; กุลนันทน์ ทองเมือง
2021การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารงานครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาตุณภาพการศึกษานบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชจินตนา กสินันท์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธัณภรณ์ จันทร์มี
2016ผลการเรียนรู้ด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จินตนา กสินันท์; เรวดี กระโหมวงศ์; กมลา รักษามณี