Browsing by Author จิดาภา สุวรรณฤกษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2015คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุในตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; อนิวัช แก้วจำนงค์; ลลดา ลวนะลาภานนท์
2017คุณภาพชีวิตและบรรยากาศการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่นิรันดร์ จุลทรัพย์; จิดาภา สุวรรณฤกษ์; ฤทัยรัตน์ ทองเต็มแก้ว
2013พฤติกรรมแสดงออกถึงการมีจิตสำนึกการใช้พลังงานของนักเรียนในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชอมลวรรณ วีระธรรมโม; จิดาภา สุวรรณฤกษ์; สรรเพชญ รัตนวงศ์
2016สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังของนักศึกษาในการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; อนิวัช แก้วจำนงค์; บุณฑริกา ทรัพย์เจริญ
2018โมเดลการประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ไทยเป็นสื่อตามทฤษฎีการบูรณาการท่าทางในการออกกำลังกายเพื่อควบคุมการทรงตัวของผู้สูงอายุจิดาภา สุวรรณฤกษ์; จุฑารัตน์ สถิรปัญญา; อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์; นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์