Browsing by Author จอมภพ แววศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลและแก๊สชีวมวลในระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรสุประดิษฐ์ ยวนทอง; ธเนศ ไชยชนะ; จอมภพ แววศักดิ์; ปราณี หนูทองแก้ว; ธีรเดช ใหญ่บก; สวัสดิ์ จันทร์สุข
2015การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยประยุกต์ระบบจำลอง Simulating Wave Nearshore (SWAN)จอมภพ แววศักดิ์; ธเนศ ไชยชนะ; กาญจนา หนูจีนเส้ง
2019การประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยจอมภพ แววศักดิ์; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; มนตรี รันทดสร้าง
2019การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มและกากตะกอนน้ำมันปาล์มกรกนก อุบลชลเขต; จอมภพ แววศักดิ์; ธีรเดช ใหญ่บก; ชูลีรัตน์ คงเรือง; ปราณี หนูทองแก้ว
2020การพยากรณ์ลมด้วยแบบจำลองบรรยากาศ WRF และฐานข้อมูล NCEP-FNL สำหรับประเทศไทยจอมภพ แววศักดิ์; ชนะ จันทร์ฉ่ำ; ปราณี หนูทองแก้ว
2019การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาด 1.5 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับระบบโซลาร์เสรีสำหรับเมืองไทยฉัตร ผลนาค; จอมภพ แววศักดิ์; สมพล ชีวมงคลกานต์; ปราณี หนูทองแก้ว
2021พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจอมภพ แววศักดิ์; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; พชร ผลนาค; ภรพนา บัวเพชร์; ชนะ จันทร์ฉ่ำ; ปราณี หนูทองแก้ว; สมพล ชีวมงคลกานต์