DSpace Repository

ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [304]
    วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account