DSpace Repository

ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับสถานการณ์จำลองและกระบวนการกลุ่มของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [324]
    วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account