Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 571-580 of 669 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021วิเคราะห์แนวคิดพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในหนังสืออ่านนอกเวลาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉันทัส ทองช่วย; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; พระมหาพรหมพิริยะ เพชรรัตน์
2021การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลามาโนช ดินลานสกูล; เมธี ดิสวัสดิ์; ยะห์ยา สะมะแอ
2021การวิเคราะห์ความขัดแย้งในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2561ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; สมิทธ์ซาต์ พุมมา; ณัฐธิดา วิริยะสัทธา
2021การใช้ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวรรณกรรมเพลงบอก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2548-2562)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; รัชฎากร ชูจันทร์ทอง
2021วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครเชิงจิตวิทยาในวรรณกรรมของอรุณวดี อรุณมาศพัชลินจ์ จีนนุ่น; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; พัชรา นาคแก้ว
2021การประกอบสร้างภาพลักษณ์ชายรักชายในนวนิยายวายพัชลินจ์ จีนนุ่น; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; จิราพร สอนนำ
2021นิเวศสำนึกในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว (พ.ศ 2550 - 2559)มาโนช ดินลานสกูล; พัชสินจ์ จีนนุ่น; ปภัสรา แก้วสี
2021คำสแลงที่ปรากฏในหนังสือบันทึกของตุ๊ดไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; สุพิศตรา อภิชาโต
2020สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาววัลลภา เชยบัวแก้ว; ยมาภรณ์ ทักษิณ
2020การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มาวมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ชนัษฎา เส้งเซ่ง