Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 481-490 of 669 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดเรื่องไฟฟ้าสถิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ธนิยา เยาดำ; สถิติ เลื่อนแก้ว
2020การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทำนา-สังเกต-อธิบาย (POE)สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ภารดี รัตนจามิตร
2015การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการรู้คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นุชนาฏ ใจดำรงค์; ณัชชา มหปุญญานนท์; วรรณิสา บินสัน
2019การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; เสาวนีย์ คงยุนุ้ย
2020ผลของแคดเมียมต่อการเจริญเติบโต การสังเคราะห์โปรตีนไฟโทคีเลติน และสารต้านอนุมูลอิสระของต้นเคราฤาษี เพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสอบทางชีวภาพณัฐธยาน์ ฟาน เบม; เกื้ออนันต์ เตชะโต; วรัญญา แก้วฤทธิ์
2017การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; พูนสุข อุดม; จริยา จิตตพงศ์
2019รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาสทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ประมาณ เทพสงเคราะห์; อุษา อ้นทอง; อังกูร แก้วย่อง
2017การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยใช้กลยุทธ์การหมักร่วมสมพงศ์ โอทอง; เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์; เสาวรส เหลือนุ่นขาบ
2019การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชาชีววิทยาเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; บุษยพัชร์ พิณสุวรรณ
2020การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุธาสิณี นันทวงษ์