Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 471-480 of 669 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ความสัมพันธ์ของภาวะการทำงานของไตต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรลิส ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทยปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ละมุน แสงสุวรรณ์
2019การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและ ทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุณิสา เกิดเกลี้ยง
2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแก้โจทย์ปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้ 5 ขั้นร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; สุภาวดี ชูดำ
2018การศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบกะลาบิค แบบการเดินและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุวิทยา เหมพันธ์; กิตติพร เนาว์สุวรรณ; สุกันยา นัครามนตรี
2013การบริหารงานส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทฑิภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาครอาริชย์ ทัศน์พันธุ์; ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; สุรศักดิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์
2017ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณวัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; สมเกียรติยศ วรเดช; อนุชิต ชุมคง
2019ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; สุนิสา เพ็ชรสังข์
2019การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธุ์จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวสารโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูลนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
2016นโยบายการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอิศราวุธ อ่อนน้อม; อมร เดชนพรัตน์
2017การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เสาวรส ยิ่งวรรณะ; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ณัชชา ชูเพ็ง