Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 588 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CCA ร่วมกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; พิชญา ยวงใย
2014การสร้างหนังสือสารคดีท้องถิ่น ชุด "ท่องแดนสโตย" เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาโนช ดินลานสกูล; นิดา มีสุข; อรรถพร สารานพกุล
2014การจัดการเชิงกลยุทธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ธนพร รอดเกลี้ยง
2014แนวทางการพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธัชชัย ปิตะนีละบุตร; เสกสัณ เครือคํา; จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล
2014การพัฒนาการบริหารงานท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี; ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; ทัศนันท์ อาษาสุข
2014รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขมมารี รักษ์ชูชีพ; ไชยวัฒน์ เผือกคง; พลกฤต แสงอาวุธ
2015ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อความคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; จุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์
2015สเปกโทรสโกปี โครงสร้าง และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์อนุพันธ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; กุสุมาลย์ น้อยผา; มณฑล เลิศวรปรีชา; กอรีอะ บิลหลี
2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; เจษฎา นกน้อย; กิตติพงษ์ ประวัติ
2015ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค KWHL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิทธิชัย วิชัยดิษฐ; พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; คณิษฐา จำนงจิต
2015การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์บทอ่าน จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; จารุวดี ศรีลีกะ
2015การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยประยุกต์ระบบจำลอง Simulating Wave Nearshore (SWAN)จอมภพ แววศักดิ์; ธเนศ ไชยชนะ; กาญจนา หนูจีนเส้ง
2015การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจรัส อติวิทยาภรณ์; อาคม วัดไธสง; อิศรัฏฐ์ รินไธสง; บุญส่ง ทองเอียง
2015ระบบการให้คำอธิบายเชิงความหมายแบบอัตโนมัติสำหรับรายงานการประชุมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเองสิรยา สิทธิสาร; นพมาศ ปักเข็ม; บูคอรี ซาเหาะ
2015การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นุชนาฏ ใจดำรงค์; กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี; ปสุตา แก้วมณี
2015การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตปาล์มน้ำมันในโครงการปรับปรุงดินกรด จังหวัดตรังไพบูลย์ ประโมจนีย์; อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; ปรีชา เจ้ยทองศรี
2015การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กฤษณพล จันทร์พรหม; อิศรัฏฐ์ รินไธสง; พิลัดดา แก้วณรงค์
2015สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณอมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ปุณญาดา สุวรรณมณี
2015ผลการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบการตั้งสมมติฐานนิรนัย เรื่อง เคมีอินทรีย์ ที่มีต่อการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; นวลพรรณ วรรณสุธี; เฟาซียะห์ ดือแระ
2015การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; มนต์รัตน์ อัมมรดารา