Browsing by Author เสาวรส ยิ่งวรรณะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การพัฒนาตัวบ่งชี้สการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมธี ดิสวัสดิ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; สุรีพร สุวรรณชาตรี
2020การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระ เรื่องการออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้าสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาไม้แก่นชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ฟาดีล๊ะ แซะเฮง
2020การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทำนา-สังเกต-อธิบาย (POE)สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ภารดี รัตนจามิตร
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสตูลเสาวรส ยิ่งวรรณะ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; พีรธัช เพชรเกตุ
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลาเสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; มัสนี คงแก้ว
2017การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เสาวรส ยิ่งวรรณะ; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ณัชชา ชูเพ็ง
2016ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3เสาวรส ยิ่งวรรณะ; นวลพรรณ วรรณสุธี; พิชาวดี เหมศิริ
2018ปัจจัยพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : กรณีเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับการวิเคราะห์จำแนกเสาวรส ยิ่งวรรณะ; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; นิชนันท์ เบ็ญญามา
2020ปัจจัยพหุระดับโรงเรียนและครู ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับประถมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; ตอยยีบะห์ สาและ
2022ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ฐิตาพร คงหอม
2020ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่องสมดุลเคมี ต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ภัทรกิจ เจริญช่าง
2016โมเดลการวัดผลกระทบจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันผลิตครูกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; อุทัย ศิริคุณ